PRIVACYPOLICY

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.love-d.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Informatie die je rechtstreeks per e-mail of via deze website naar ons stuurt is beveiligd, maar wij kunnen de inhoud van een bericht niet als vertrouwelijk aanmerken en daarom geschiedt verzending ervan, aan ons adres, op eigen risico. Redactie zullen e-mails van personen en/of organisaties die met hen in contact treden, vertrouwelijk bewaren en niet aan derden beschikbaar stellen, mits wettelijk daartoe niet verplicht of opgedragen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Love D

Diana Douma beheerder van Love_D

PRIVACY POLICY

 

Who are we

Our website address is: http://www.love-d.nl.

What personal information we collect and why

We collect it Reactions When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the response form, the IP address of the visitor and the browser user agent to help detect spam. An anonymous string, created on the basis of your e-mail address (this is also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your response is approved, your profile picture will be publicly visible in the context of your response.

 

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images containing EXIF ​​GPS location data. Visitors to the website can download the images from the website and view the location data.

 

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether we can store your name, your e-mail address and website in a cookie. We do this for your convenience so that you do not need to re-enter this information for a new response. These cookies are valid for one year. If you have an account and you log in to this site, we store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and will be deleted as soon as you close your browser. Once you log in, we will save some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options 1 year. If you select “Remember me”, your login will be saved for 2 weeks. Once you log out of your account, login cookies are removed. When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie does not contain personal data and only contains the post ID of the article that you have edited. This cookie expired after a day.

 

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded (embedded) content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed third party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website. Information that you send to us directly by e-mail or via this website is secured, but we can not classify the content of a message as confidential and that is why it is sent to our address at your own risk. Editors will keep confidential emails from individuals and / or organizations who come into contact with them and will not make them available to third parties, provided that they are not legally obliged or instructed to do so.

 

How long we save your data

When you leave a comment, that reaction and the metadata of that reaction are kept forever. In this way we can automatically recognize and approve follow-up reactions instead of moderating them. For users who registered on our website (if applicable), we also store personal information in their user profile. All users can view, change or delete their personal information at any time (the username can not be changed). Website administrators can also view and change this information.

 

What rights you have about your data

If you have an account on this site or you have left comments, you can request an export file of your personal data that we have from you, including all data that you have provided us. You may also request that we remove any personal data that we have from you. This does not contain any data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

 

Where we send your data

Responses from visitors can be guided through an automated spam detection service. We appreciate the trust you place in us and we will therefore treat your data with the utmost care. Your data will be protected and treated confidentially at all times.

 

Love D

Diana Douma manager of Love_D